ÚVOD. MOTLIDBA. ZÁZRAKY. SEDEMBOLESTNÁ. OZNAMY. FOTO/VIDEO. ČLÁNKY. KONTAKT.
duchovne vedie dôst. Don Ernest Macák SDB, 
            dôst. Peter Mášik, farár
Svet je spútaný satanovými okovami,
lebo zabudol na Ježišovo utrpenie,
na ten najväčší zázrak Božej Lásky.
  sv. Pavol z Kríža
Kňažské požehnanie
Krížová cesta Sedembolestnej - 2 strana

Ježiš je uprostred veľkého zástupu ľudu. Jedni ho trýznia, iní mu pomáhajú. Kristus celý zmučený sa s láskou pozrie na svoju matku.„Ktože by z nás nezaplakal, keby videl, bolesť aká je v jej srdci nevinnom.”Príčinou bolesti a utrpenia jej Syna a jej žiaľu sme my, naše hriechy. Hriechy ľudského pokolenia. Tie ho priviedli na kríž.

V duchu padnime k nohám bolestnej Matky a prosme ju, aby nám pomáhala kráčať za Kristom.


Oroduj za nás, Matka Sedembolestná.

Aby sme sa stali hodní prisľúbení Kristových.


MODLITBA

Presvätá Panna, bolestná Matka, daj, nech nás Kristov pohľad privedie k úprimnej ľútosti nad hriechmi, pomáhaj nám, aby sme spolu s tebou kráčali za Kristom so všetkou odvahou a láskou, a vypros nám milosť, aby sme raz uvideli tvojho Syna a nášho Pána z tváre do tváre v nebeskom kráľovstve. AMEN


PIATE ZASTAVENIE


PIESEŇ

Stojí Matka pod krížom

v zatemnení hrozivom,

bolesťou sa priblíži

Baránkovi na kríži.


                             Panna Mária pri Ježišovom kríži


ČÍTANIE

Z evanjelia svätého Jána     19,25-27 a

Pri Ježišovom kríži stála jeho Matka, sestra jeho Matky, Mária Kleopasova a Mária Magdaléna. Keď Ježiš uzrel Matku a pri nej  učeníka, ktorého miloval, povedal matke: „ Žena, hľa tvoj syn!” Potom povedal učeníkovi: „ Hľa, tvoja matka!”


Rozjímanie

Panna Mária verne vytrvala vo svojom spojení so Synom až po kríž, kde stála nie bez Božieho zámeru; spolu so svojím Jednorodeným a s materským srdcom sa spojila s jeho obetou, keď s láskou súhlasila s obetovaním obete, ktorú ona porodila (LG 58).

„ Trpiac spolu so svojím umierajúcim synom na kríži, poslušnosťou, vierou, nádejou a vrúcnou láskou celkom mimoriadnym spôsobom spolupracovala na Spasiteľovom diele pre obnovu nadprirodzeného života duší. Preto je našou Matkou v poriadku milosti”(LG 61).

V duchu padnime k nohám bolestnej Panny a Matky a poďakujme sa jej za spoluprácu na diele Spasiteľa za naše vykúpenie.

Cítiš sa synom, dcérou nebeskej Matky?!

Vážiš si túto veľkú milosť?


Oroduj za nás, Matka Sedembolestná.

Aby sme sa stali hodní prisľúbení Kristových.


MODLITBA

Bolestná Matka, ty si vytrvala na Kalvárii až do konca, kým sa nenaplnil kalich utrpenia do poslednej kvapky. A my sa tak často zdráhame trpieť a znášať bolesti..Usilujeme  sa vyhnúť aj tým najmenším utrpeniam, ktoré na nás Boh dopúšťa pre našu spásu. Vypros nám milosť, aby sme poznali pravú hodnotu utrpenia a bolesti, a pomôž nám, aby sme na vlastnom tele dopĺňali to, čo chýba Kristovmu utrpeniu pre jeho telo, ktorým je Cirkev. AMEN


ŠIESTE ZASTAVENIE


PIESEŇ

Z kríža Krista snímajú

v náruč Matky skladajú;

šiesta bolesť už raní

srdce Matky a Panny,


                        Panna Mária objíma mŕtve Ježišovovo telo


ČÍTANIE

Z evanjelia podľa svätého Matúša  27, 57-59

Keď sa zvečerilo, prišiel zámožný človek z Arimatey, menom Jozef, ktorý bol tiež Ježišovým učeníkom. Z a šiel k Pilátovi a poprosil o Ježišovo telo. Pilát rozkázal, aby mu ho dali. Jozef vzal telo a zavinul ho do čistého plátna.


ROZJĺMANIE

Pozrime sa na bolestnú Matku, ako sa skláňa nad Ježišovým mŕtvym telom zaliatym krvou, pokrytým hlbokými ranami, s prebodnutým srdcom: „Ó, ty Matka, žriedlo lásky, nech prežívam bôľ tvoj ťažký a nech s tebou nariekam.” Priblížme sa srdcom k milujúcej a milovanej trpiacej Matke a povedzme jej, aby nám vyprosila milosť rásť vo vernosti Pánu Ježišovi, aby nás nič od neho, od Kristovej lásky, neodlúčilo: ani súženie, ani úzkosť, ani prenasledovanie, ani smrť.

Chvíľa ticha


Oroduj za nás, Matka Sedembolestná.

Aby sme sa stali hodní prisľúbení Kristových.


MODLITBA

Bolestná Matka Božia, pod krížom držíš v náručí mŕtve telo svojho Syna a nášho Pána. V tejto podobe si nášmu slovenskému ľudu najviac vošla do vedomia, preto si ťa uctieva ako Sedembolestnú. Žiariš nám v našej národnej bazilike v Šaštíne. S dôverou sa  ponáhľame k tebe, k tvojmu srdcu sa vinieme, zachráň nás, Matka láskavá, nedaj nám zahynúť v záplavách hriechu, prenasledovania a utrpenia. AMEN


SIEDME ZASTAVENIE


PIESEŇ

Do hrobu ho skladajú,

všetci v srdci bôľ majú;

Matku bodá siedmy meč,

všetci zmĺknu, stíchne reč.

                    

              Panna Mária odprevádza Ježišovo telo do hrobu


ČÍTANIE

Z evanjelia svätého Jána     19,40.41-42a

Učeníci Jozef z Arimatey a Nikodém vzali Ježišovo telo a zavinuli ho do plátna s voňavými olejmi...V tých miestach, kde bol ukrižovaný, bola záhrada a v záhrade nový hrob, v ktorom ešte nik neležal, Tam teda uložili Ježiša.


ROZJÍMANIE

Bolestná Matka pochováva telo toho, ktorého počala z Ducha Svätého, telo svojho Syna a Syna večného Otca. A ako pri Zvestovaní s vierou a poslušnosťou vyslovila „ Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova”, tak aj teraz, keď odprevádza Ježišovo telo pomocou Ducha Svätého má silu, ktorá jej pomáha byť poslušnou Božej vôli, má odvahu, ktorá ju posilňuje. A tak ako vedela, že jej Syn má zomrieť, tak pevne dúfala, že čoskoro vstane z mŕtvych. No napriek tomu žialila nad ukrižovaným a pochovaným Synom. Veď bezcitnosť podľa apoštola patrí medzi najväčšie hriechy pohanov. A ako hovorí svätý Bernard, to bolo ďaleko od Máriinho  srdca. A nech je to ďaleko aj od nás, jej služobníkov.

Jej dušu preniká nesmierna bolesť, aby sme ju právom oslavovali ako mučenicu, lebo jej súcitná spoluúčasť na Synovom utrpení isto prevyšovala pocit akejkoľvek telesnej bolesti.


Oroduj za nás, Matka Sedembolestná.

Aby sme sa stali ho dni Kristových prisľúbení.


MODLITBA

Bolestná Matka, tvoj Syn nás svojím umučením, svojou smrťou, svojím pochovaním a zmŕtvychvstaním vykúpil. Ty si spolu s ním trpela a spolupracovala na diele Spásy celkom mimoriadnym spôsobom. Zachránila nás Kristova láska, od ktorej väčšiu nemal nik, a na našej záchrane si spolupracovala aj ty svojou láskou, po ktorej  už inej  podobnej niet. Buď nám teda Ochrankyňou a Prostrednicou milostí. AMEN


ZÁVER


PIESEŇ

Matka Sedembolestná,

do Kristovho Kráľovstva

priveď všetkých veriacich

vrúcne teba prosiacich.


PROSBY

Oslavujme nášho Spasiteľa, ktorý sa narodil z Panny Márie, a prosme ho:


Pozri na bolestnú Matku a vypočuj nás.

     

Pane, pri tvojom obetovaní Simeon predpovedal tvojej matke Márii, že jej dušu prenikne meč bolesti;

-Posilňuj tých, čo trpia pre tvoje meno.


Ježišu Kriste, tvoja matka Mária a svätý Jozef utekali s tebou do Egypta

-pomáhaj vyhnancom a všetkým, čo nemajú strechu nad hlavou.


Ježišu, Syn Otca, tvoji rodičia ťa s bolesťou hľadali;

-priveď do domu svojej Cirkvi všetky jej roztratené deti.


Láskavý Ježišu, ty si na krížovej ceste uzrel uprostred zástupu a plačúcich žien svoju trpiacu matku;

-dobrotivo zhliadni na všetkých, ktorí vo svojich úzkostiach upierajú zrak na teba.


Dobrotivý Ježišu, keď si zomieral na kríži, Pannu Máriu si dal Jánovi za matku;

-daj, aby sme žili tak, ako sa sluší na jaj deti.


Ježišu, Syn Márie, keď ťa skladali z kríža, tvoja matka ťa vzala do svojho náručia,

-daj, aby sme pod jej ochranou dosiahli spásu.


Pane Ježišu, keď ťa ukladali do hrobu, tvoju matka prenikla sila bolesti a zároveň zaiskrila v jej srdci aj nádej a viera v tvoje zmŕtvychvstanie, na jej orodovanie udeľ nášmu, ktorý si uctieva jej bolesti, vytrvalosť vo viere, úľavu v utrpení a slávu večného života.


A teraz sa modlime, ako nás naučil náš Pán Ježiš Kristus.


Otče Náš...


AKLAMÁCIA

Raduj sa, Matka bolestná:

veď po toľkých zápasoch si v nebi

pri svojom milovanom Synovi,

ovenčená slávou ako Kráľovná

celého sveta.


POŽEHNANIE

Všemohúci Bože, zošli na svojich veriacich, ktorí prešli vo viere cestu bolestí Panny a Matky, hojnosť svojich darov: útechu a odpustenie, jas a pokoj, radosť a bezpečnú nádej a účasť na sláve zmŕtvychvstalého Krista, ktorý žije a kraľuje na veky vekov. AMEN


Alebo (v pôstnom období):

Boh, ktorý prežiaril temnoty sveta zmŕtvychvstaním svojho Syna, nech osvieti vaše srdcia veľkonočným svetlom a nech vás upevní v Božom pokoji. AMEN

A požehnanie všemohúceho Boha Otca i Syna, i Ducha Svätého nech zostúpi na vás a zostane vždy s vami. AMEN


Iďte v mene Božom.

Bohu vďaka.


Zdravas K Bolestnej Matke
TOPlist